2024 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

Posted on Sunday, December 24th, 2023

ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජය 2024 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම.   ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජය විසින් 2024 වර්ෂය සඳහා පහත සඳහන් සැපයුම් සහ සේවාවන් ලබාදීම සඳහා සුදුසු ඉල්ලුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. භාණ්ඩ සැපයුම් ලිපි ද්‍රව්‍ය (ලිපි කවර, ඡායා පිටපත් කඩදාසි, පෑන්, පැන්සල්, ඇමුණුම් කටු, රිබන්, ටෝනර් ආදිය) කාර්යාල භාණ්ඩ (වානේ අල්මාරි, කැබිනට් සහ පුටු

Registration of Suppliers – Year 2024

Posted on Sunday, December 24th, 2023

SRI LANKA RED CROSS SOCIETY REGISTRATION OF SUPPLIERS YEAR 2024 Applications are invited from Suppliers, Agents Manufacturers & Contractors who wish to register themselves with the Sri Lanka Red Cross Society for the supply of the following items/services during the year 2024.   ITEMS: Stationery (Envelopes, Photocopy Paper, Ballpoint Pens, Pencils, Paper Clips, Photocopy toner,

Together, we’re sowing seeds of sustainable development!

Posted on Friday, December 22nd, 2023

Sri Lanka Red Cross Society with the support of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies distributed 75,000 rupees each to 500 families in Homagama and Padukka as part of our agricultural livelihood development project. We touched the lives of 600 families with a ’45 million rupees’ initiative.This time we are contributing

Post of Store-Keeper

Posted on Monday, December 18th, 2023

  SRI LANKA RED CROSS SOCIETY If you are proactive, highly motivated, results-oriented, and ready to embark on a challenging career Come join us! POST QUALIFICATION    &                EXPERIENCE COMPETENCIES REQUIRED Store Keeper 01 Position   Based in Colombo   HRM 845   Attractive Remuneration, depending on your Qualifications,

We’re expanding School Red Cross Circles to over 500 schools

Posted on Wednesday, December 13th, 2023

Exciting News from Sri Lanka Red Cross Society! Let’s Celebrate the dedication of our compassionate future! In a groundbreaking initiative, we’re thrilled to share that we’re expanding School Red Cross Circles to over 500 schools in collaboration with the Ministry of Education (Sri Lanka) Recently, Sri Lanka Red Cross Society – Colombo Branch held the

Post of Driver (5) – රියදුරු තනතුරු

Posted on Tuesday, December 12th, 2023

     ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජය රියදුරු තනතුරු – 02 (මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංකය 843)      බර වාහන රියදුරු – 01     ගිලන්රථ රියදුරු – 01 ගිලන්රථ සහායක – 01 (මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංකය 844) ජාතික මුලස්ථානය කොළඹ අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා රියදුරු තනතුරු සඳහා බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රය තිබීම සමඟ අවම

Calling sealed Quotations for Emergency Relief Items

Posted on Thursday, December 7th, 2023

  Sri Lanka Red Cross Society Calling sealed Quotations for Emergency Relief Items Sri Lanka Red Cross Society (SLRCS) hereby call for sealed quotations from reputed suppliers for following Items; S/N Item Names Specification Qty 01 Sarong Male Cotton 48’’ width, 2 yards, stitched -dark colours 1000 02 Kaftan Female Short sleeve, free size,2-4 patterns,

Janitorial Service Providers

Posted on Saturday, December 2nd, 2023

  TENDER DOCUMENT  Janitorial Services Providers Sri Lanka Red Cross Society invites sealed tenders from interested parties for Janitorial Service Providers.   Location Red Cross Tower, 106, Dharmapala Mawatha, Colombo-07. Red Cross White Building, 104,Dharmapala Mawatha, Colombo-07. Description of the building Office building – with ground floor mezzanine floor,8 floors and rooftop Office building  -with

Management Trainee’s Take Over with Sahan Prathiba

Posted on Tuesday, November 28th, 2023

  Sahan Prathiba holds an honours degree in Political Science and Public Policy from the University of Colombo’s Faculty of Social Science. He is a management trainee at the Sri Lanka Red Cross Society’s National Headquarters. 1. What encouraged you to apply for the position of management trainee at the Sri Lanka Red Cross Society?